Αλλαγή στην Καταβολή Παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και Εισφοράς ΓεΣΥ σε Πληρωτέα Ενοίκια Νομικών Προσώπων

Το Δικηγορικό γραφείο G KOUZALIS LLC θα ήθελε να σας ενημερώσει αναφορικά με την αλλαγή στην καταβολή παρακράτησης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς και εισφοράς του ΓεΣΥ σε πληρωτέα ενοίκια νομικών προσώπων σύμφωνα με τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα τροποποιητικό Νόμο του 2023 (Ν.40(I)/2023). Πιο συγκεκριμένα, πρόσωπο το οποίο πληρώνει ενοίκια, καταβάλλει μέχρι την 30ή Ιουνίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, την έκτακτη εισφορά που παρακρατεί (κώδικας 614) κατά το πρώτο και δεύτερο
εξάμηνο του έτους, αντί της μέχρι πρότινος μηνιαίας πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και για την παρακράτηση, εισφοράς ΓεΣΥ σε ενοίκια Νομικού Προσώπου (κώδικας 714).

Οι πιο πάνω πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης με πιστωτική κάρτα ή με internet banking.

Για περισσότερες πληροφορίες περί του θέματος παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, τους Νομικούς συμβούλους στην Κύπρο, Δικηγορικό γραφείο ΤΖ. Κουζαλή στο 23811788 είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο lawfirm@cytanet.com.cy.

Subject: Change in Payment of Withholding Tax for Special Defense Contribution and GESY Contribution on Lessee Legal Entities

The Cyprus Law Firm G KOUZALIS LLC would like to inform you regarding the change in the payment of withholding tax for the special defense contribution and the GESY contribution on lessee legal entities, by the Law amending the Special Defense Contribution Law of 2023 (Law No. 40(I)/2023). Specifically, a person who pays rent shall pay, by June 30th and by December 31st of each year, the withholding tax that is withheld (code 614) during the first and second semester of the year, instead of the previous monthly payment. The same applies to the withholding of GESY contribution on rents of Legal Entities (code 714).

The payments should be made through the Tax Portal via credit card or internet banking.

For further information on the subject, please contact us, the Legal Advisors in Cyprus, Law Firm G. Kouzalis, at 23811788 or via email at lawfirm@cytanet.com.cy.