Το Δικηγορικό Γραφείο G KOUZALIS LLC σας παραθέτει αυτούσιο το διάταγμα για μηδενική αύξηση στα ενοίκια το οποίο έχει ισχύ από τις 22 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2023, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του Άρθρου 8 των περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1983 μέχρι 2020, μετά από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, καθορίζει για τους σκοπούς του προαναφερόμενου άρθρου, το ποσοστό του 0%, ως το ανώτατο όριο αυξήσεως ενοικίων για την διετία που αρχίζει από τις 22 Απριλίου 2021 μέχρι και 21 Απριλίου2023.

Επομένως όσες οικοδομές εμπίπτουν στον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο και υπάρχει συμφωνία ενοικίασης, τότε ο ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση του ενοικίου για την εν λόγω χρονική περίοδο όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και καθοδήγηση για το εν λόγω θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 00357-23811788, 00357-23811783 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο lawfirm@cytanet.com.cy για να μιλήσετε απευθείας με τους δικηγόρους του γραφείου μας οι οποίοι θα σας συμβουλεύσουν μέσα από την πολύχρονη εμπειρία τους.

Court decree regarding the zero increase in flat rentals

The law firm of G. KOUZALIS LLC lists below the decree itself for the zero increase in rents which is valid from 22 April 2021 until 21 April 2023, as published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus on Friday, 9th April 2021.

“The Council of Ministers, exercising the powers granted to it by paragraph (a) of subsection (4) of Article 8 of the Law of Tenancy 1983 to 2020, upon recommendation of the Minister of Justice and Public Order, determines for the purposes of the aforementioned article, the percentage of 0%, as the maximum rent increase for the two years starting from 22 April 2021 until 21 April 2023.”

Therefore, all the buildings that fall under the Law of Tenancy and there is a rental agreement, then the landlord in no case can proceed to increase the rent for this period as mentioned above.

In case you need any clarification and / or guidance on this issue, you can contact our office directly at 00357-23811788, 00357-23811783 or via email at lawfirm@cytanet.com.cy to speak directly with the lawyers of our office who will advise you through their many years of experience.