Στις 17 Δεκεμβρίου 1999, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Την πρώτη περίοδο της πανδημίας του Covid-19, η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η «σκιώδης πανδημία» καθώς τα περιστατικά αυξήθηκαν ραγδαία, ως συνέπεια των μέτρων εγκλεισμού που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Από τον Απρίλιο του 2021 γίνονται ραγδαίες προσπάθειες καταπολέμησης και εξάλειψης της «Πανδημίας» κατά των γυναικών. H ομόφωνη ψήφιση του νόμου για ποινικοποίηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης) οδήγησε στην συμμόρφωση της Κυπριακής Νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Ευρώπης. Επίσης, εισάχθηκαν νέα αδικήματα βίας κατά των γυναικών όπως είναι η ψυχολογική βία, η οικονομική βία και η διάδοση υλικού σεξουαλικού ή πορνογραφικού περιεχομένου, γνωστή και ως εκδικητική πορνογραφία.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί έλλειψη σεβασμού, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών. Η βία έχει διάφορες μορφές όπως οι εγχώριες επιθέσεις, σεξουαλική βία, ψυχολογική  βία, κοροϊδευτικά σχόλια για το σώμα ή την εμφάνιση (body shaming), την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών ενός ατόμου χωρίς συγκατάθεση (doxing) και τη διαδικτυακή παρακολούθηση (online stalking).

Άτομο το οποίο έχει υποστεί βία θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα τα ακόλουθα:

 • Να απομακρυνθεί άμεσα από τον δράστη, παίρνοντας μαζί της τα παιδιά (αν υπάρχουν) και σημαντικά έγγραφα (ταυτότητα/ διαβατήριο)
 • Να τηλεφωνήσει σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης της αν νιώθει την ανάγκη υποστήριξης /συνοδείας σε νοσοκομείο.
 • Να προστρέξει άμεσα σε νοσοκομείο για τη φροντίδα τυχόν τραυμάτων από όπου θα πάρει ιατρική γνωμάτευση που θα καταγράφει τα σημάδια/τραύματα και την αιτία τους.
 • Να προσέλθει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα, αν επιθυμεί και να υποβάλει καταγγελία με την αυτόφωρη διαδικασία.
 • Να καλέσει το 22775888 αν έχει ανάγκη στέγασης σε ασφαλές μέρος και ψυχολογικής υποστήριξης.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στις ακόλουθες Γραμμές Βοήθειας:

 

 

Τα γραφεία μας παρέχουν νομική βοήθεια και συμβουλευτική σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 23811783 ή 23811788.

International Day for the Elimination of Violence against Women

On December 17, 1999, the UN General Assembly declared November 25th as the International Day for the Elimination of Violence against Women.

During the first period of the Covid-19 pandemic, violence against women was described by the Council of Europe as a “shadow pandemic” as the number of incidents increased rapidly as a result of the closure measures imposed to deal with the pandemic. Since April 2021, rapid efforts have been made to combat and eliminate the “Pandemic” against women. The passage of the law and regulation criminalizing Violence against Women and Domestic Violence led to the compliance of the Cypriot Legislation with the provisions of Europe. New crimes of violence against women have also been introduced, such as psychological violence, financial violence and the dissemination of sexually explicit or pornographic material, also known as revenge pornography.

Violence against women is a lack of respect, a violation of human and fundamental rights. Violence comes in many forms, such as domestic violence, sexual violence, psychological violence, body shaming, doxing, and online stalking.

A person who has been abused should immediately do the following:

 • To leave immediately from the perpetrator, taking her children (if any) and important documents (identity card / passport)
 • Call a person you trust if you feel the need for support / escort in a hospital.
 • Visit immediately a hospital for the care of any injuries from where you will get a medical opinion that will record the signs / injuries and their cause.
 • To come to the nearest Police Station, if you wishes and to file a complaint
 • Call 22775888 if you need a safe place to stay and psychological support.

You can contact the following Helplines:

 • Immediate Helpline: 1440
 • Cyprus Family Planning Association / KSOP: 1455
 • Citizen Line: 1460
 • Police: 112

Our offices provide legal assistance and counseling in matters of domestic violence. Please contact us at 23811783 or 23811788.