Ενημέρωση από την G. KOUZALIS LLC σχετικά με την δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών για παράταση των σχεδίων πολεοδομικών κινήτρων 

Η G.KOUZALIS LLC σας ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σε έγκριση στοχευμένων παρεμβάσεων πέραν των ήδη εγκριθέντων Σχεδίων όσον άφορα το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων.

Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή με την  απόφαση  αρ. 75/172 στις 29/5/2013 του Υπουργικού Συμβουλίου και εκτοτε τροποποιήθηκε το 2015 και το 2018 με την παρέμβαση της Κυβέρνησης με στόχο την ενθάρρυνση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση ώθηση στην οικονομία. Η στήριξη αυτή υλοποιείται μέσω της ανανέωσης σχεδίων που αποδείχθηκαν επωφελή, μέσω προτάσεων για νέες ρυθμίσεις και κίνητρα καθώς και μέσω της παράτασης του ήδη επωφελούς Σχεδίου για την οικονομία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών στις 30 Ιουνίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο στις  ενέκρινε:

  1. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων. Μέτρα για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.02.2020 ενέκρινε την παράταση του εν λόγω Σχεδίου μέχρι τις 31.12.2021. με το οποίο ήδη επωφελήθηκαν 1454 αιτητές.

  1. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Τουριστικής Βιομηχανίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29.04.2020 ενέκρινε την παράταση του πιο πάνω Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του Συντελεστή Δόμησης παλιάς ξενοδοχειακής μονάδας εάν αυτή κατεδαφιστεί με σκοπό την ανέγερση νέας.
  2. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Το Σχέδιο ως τροποποιήθηκε το 2018, διαλαμβάνει τον καθορισμό αντισταθμίσματος μέρους του επωφελούμενου επιπλέον δομήσιμου εμβαδού, ανάλογα με την κατηγορία της ανάπτυξης (10% του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για προσθήκες σε υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη, 15% για νέα τουριστική ανάπτυξη και 20% για τις λοιπές αναπτύξεις) και την καταβολή του εκτιμηθέντος ποσού σε Ειδικό Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής.
  3. Παρατάσεις Ισχύος Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής. Ενόψει της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού και κρίνοντας ότι οι συνθήκες των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης προσομοιάζουν με ειδικές συνθήκες ή λόγους ανωτέρας βίας και έχοντας υπόψη τις συνέπειες στον κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε όπως δοθεί αυτόματη παράταση ισχύος μέχρι τις 31.12.2020 από τις αρμόδιες Πολεοδομικές και Οικοδομικές Αρχές για όσες άδειες έληξαν από τις 17.3.2020 μέχρι 30.6.2020.

Τα αποτελέσματα με βάση αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του στις 29.5.2013 και μέχρι τις 30.4.2020 είναι θετικά και ενθαρρυντικά καθώς έχουν υποβληθεί Παγκύπρια 840 πολεοδομικές αιτήσεις και οι 571 έχουν εγκριθεί. Λόγω όμως των δεδομένων της πανδημίας του κορονοϊού, που έχουν επηρεάσει σε εξαιρετικά σοβαρό βαθμό όλους τους τομείς της οικονομίας, κρίνει ότι η περίοδος ισχύος του εν λόγω Σχεδίου θα πρέπει να παραταθεί μέχρι και τις 31.12.2021.

Πρόσθετη ρύθμιση περιλαμβάνεται στη νέα ρύθμιση που διαλαμβάνει την καταβολή πρόσθετου αντισταθμιστικού τέλους ύψους 5%, όταν ο αιτητής παραλείψει να καταθέσει αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής εντός ενός έτους μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. Με αυτό τον τρόπο παραχωρείται κίνητρο για ταχύτερη υλοποίηση του έργου.

Στα πλαίσια της Πολιτικής της Κυβέρνησης για κατάργηση απαιτήσεων από τους πολίτες να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που ήδη βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι από 13 Ιουλίου:

  • Κατάργηση υποχρεώσεων των πολιτών για επισύναψη στις αιτήσεις που υποβάλλουν στα διάφορα τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας
  • Δεν θα απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντιγράφου κτηματικού σχεδίου στις περιπτώσεις αιτήσεων για ανάπτυξη ακινήτων και
  • Όπου σήμερα απαιτείται η υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αυτό αντικαθίσταται πλέον με ανεπίσημο σχέδιο που μπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή πύλη DLS Portal του κτηματολογίου.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την παράταση των Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων, ποιες αιτήσεις τυγχάνουν παράτασης, ποια σχέδια αφορούν και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την G. KOUZALIS LLC. Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για ενημέρωση περι οποιουδήποτε θέματος τυγχάνει νομικής μεταχείρισης ή για θέματα διαδικασιών για το πώς καταχωρούνται οι αιτήσεις και μέχρι πότε υπάρχει προθεσμία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστείτε στο lawfirm@cytanet.com.cy ή καλέστε στο 23811788.