Ενημέρωση από την G. KouzalisLLC για την συμμετοχή των ομίλων εταιρειών στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αναφορικά με τη συμμετοχή ομίλων εταιρειών στο Ειδικό Σχέδιο αναστολής εργασιών η G. KOUZALIS LLC σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε στις 15 Μαΐου 2020 ότι οι όμιλοι εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών για τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων, θα πρέπει μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elphotiou@papd.mof.gov.cy.

Επισημαίνεται ότι όμιλοι εταιρειών που υπέβαλαν σχετικό αίτημα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων και έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ομίλων εταιρειών στο Ειδικό σχέδιο αναστολής εργασιών, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την η εταιρεία μας G.KOUZALIS LLC. Είμαστε στη διάθεση σας  για οτιδήποτε χρειαστείτε να αποταθείτε κοντά μας.

Information by G. Kouzalis LLC-Cyprus Lawyers on the participation of groups of companies in the plans of the Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance

Regarding the participation of company groups in the Special Draft Suspension Plan, G. KOUZALIS LLC – Cyprus Lawyers, informs you that the Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance announced on 15/05/2020 that the group of companies that want the companies of the group that deal with the same economic activity to be considered as a single application for the participation of the group in a Special Draft Suspension Project for the second period of implementation of the Plans, must by 20/05/2020 submit a relevant request through the form that has a posted on the website www.coronavirus.mlsi.gov.cy, with a view to granting approval by the Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance.

Τhe form should be sent, duly completed, to elphotiou@papd.mof.gov.cy.

It is pointed out that the group of companies that have submitted a relevant request for the first period of implementation of the Special Plans and has been approved, do not need to submit a new request.

 

For more information on the participation of group companies in the Special Work Suspension Plan, do not hesitate to contact our company G. KOUZALIS LLC, lawyers in Cyprus. We are at your disposal for anything you need to contact us.