Εργασιακά Ατυχήματα και Ευθύνη Εργοδότη

Την χρονιά που μας πέρασε, για άλλη μια φορά η χώρα μας κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ σε εργατικά ατυχήματα καθότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του χρόνου σημειώθηκαν 6 θάνατοι εν ώρα εργασίας.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε εργοδότης και ο κάθε εργοδοτούμενος της ευθύνες του, τα δικαιώματα και της νομοθεσίες που περιβάλλονται γύρω από τα εργατικά ατυχήματα.

Αρχικά να σημειωθεί ότι εργατικό ατύχημα αποτελεί το περιστατικό / συμβάν που έλαβε θέση στο χώρο εργασίας ή κατά την διάρκεια της ώρας εργασίας. Το εν λόγω ατύχημα θα πρέπει να οδηγήσει σε σωματική ή διανοητική βλάβη ή ζημιά, ακόμη και στην απώλεια ζωής. Σημαντικό κριτήριο για να σημειωθεί ένα εργατικό ατύχημα είναι ο τραυματίας να λάβει 4 ή περισσότερες άδειες απουσίας λόγο του ατυχήματος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της ευθύνης του εργοδότη και του ατυχήματος ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει αμέλεια του εργοδότη η οποία οδήγησε και στο ατύχημα. Η ευθύνη και η προσοχή που επιδεικνύει ο εργοδοτούμενος έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις υποθέσεις.

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί έπειτα του ατυχήματος είναι η γνωστοποίηση του που γίνετε γραπτώς με την συμπλήρωση του «Έντυπου Γνωστοποίησης» και το οποίο αποστέλλεται στο Επαρχιακό Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος. Η γνωστοποίηση γίνετε είτε από τον τραυματία, τον εργοδοτούμενο, τον εργοδότη του, από τον πλησιέστερο συγγενή του θύματος σε περίπτωση θανάτου η από το Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας. Μέσο της γνωστοποίησης, οι αρμόδιοι φορείς και λειτουργοί θα εξετάσουν τα περιστατικά του κάθε ατυχήματος και τις συγκυρίες ούτως ώστε να συνταχθεί ολοκληρωμένη γνωμάτευση και μαρτυρία.

Δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στον Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο, όμως οι υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι των εργοδοτουμένων του σε σχέση με την ασφάλεια κατά την εργασία τους πηγάζουν από το άρθρο 51 του Κεφ.148 μετά των συναφών τροποποιήσεων, το οποίο και κωδικοποίησε τις αρχές του κοινοδικαίου αναφορικά με την αμέλεια. Ο τροποποιημένος Περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, Ν.89(Ι)/96 επιβάλλει στον εργοδότη τη γενική υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα εργατικά ατυχήματα μπορούν να επιλυθούν κατ’ ιδίαν με τον εργοδότη και έτσι τα μέρη μπορούν να αποζημιωθούν είτε με αξίωση απευθείας κατά του εμπλεκόμενου μέρους είτε με διευθέτηση της υπόθεσης εκτός δικαιοδοσίας μέσω της ασφάλισης της Εταιρείας του εργοδότη. Αν όμως ο εργοδοτούμενος δεν είναι ικανοποιημένος ή ο εργοδότης και η ασφαλιστική εταιρεία δεν αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, τότε δύναται όπως ο εργοδοτούμενος καταχωρήσει αγωγή στο Δικαστήριο για να διεκδικήσει το ύψος των αποζημιώσεων που δικαιούται.

Το δικηγορικό μας γραφείο, G. Kouzalis LLC, εξειδικεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις ατυχημάτων και φροντίζει να συμβουλεύει ανάλογα τους εργοδοτούμενους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά και τραυματισμούς λόγο εργατικού ατυχήματος προκειμένου να αποζημιωθούν και να λάβουν τον χειρισμό που τους αναλογεί.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο lawfirm@cytanet.com.cy και στο 23811788.

 

Subject: Occupational Accidents and Employer Liability

Last year, once again our country recorded a negative record in occupational accidents as only in the first half of the year there were 6 deaths during working hours.

It is very important that every employer and every employee is aware of their responsibilities, their rights and the legislation surrounding work accidents.

Firstly, it is important to note that an accident at work is an incident/event that took place at the workplace or during working hours. Such an accident should lead to physical or mental damage or injury, and even loss of life. An important criterion for a work accident is for the injured person to receive 4 or more leave of absence due to the accident. There must also be a direct link (causation) between the employer’s liability and the accident in order to determine if there is negligence on the part of the employer that resulted in the accident. The responsibility and care shown by the employee are also of particular importance in these cases.

The first step that should be followed after the accident is the disclosure/notification that you make in writing by completing the “Notification Form” and which is sent to the District Labor Inspection Department within 15 days from the date of the incident. The notification is made either by the injured person, the employee, his employer, by the closest relative of the victim in case of death or by the Safety and Health Officer. Through the notification, the competent bodies and officials will examine the incidents of each accident and the conjunctures in order to compile a complete opinion and testimony.

There is no special provision in the Law on Civil Offenses, but the obligations of the employer towards his employees in relation to their safety at work derive from article 51 of Chapter 148 after the relevant amendments, which codified the principles of the common law. regarding negligence. The amended Law on Safety and Health at Work, L.89 (I) / 96 imposes on the employer the general obligation to ensure the safety, health and well-being at work of all its employees.

It is important to note that labor accidents can be resolved individually with the employer and so the parties can be compensated either by claiming directly against the party involved or by settling the case out of jurisdiction through the employer’s Company insurance. However, if the employee is dissatisfied or the employer and the insurance company do not take their responsibility, then the employee can file a lawsuit in court to claim the amount of compensation to which he is entitled.

Our law firm, G. Kouzalis LLC, specializes in such accident cases and we advise the employees who have been injured and harmed due to an accident at work in order to be compensated and receive the appropriate treatment.

You can contact us at lawfirm@cytanet.com.cy and / or 23811788.