ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΠΑ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 22/07/2021, όλες οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας λόγω της πανδημίας Covid-19 επιμηκύνεται η παράταση για την πληρωμή του ΦΠΑ για ακόμη τρείς (3) φορολογικές περιόδους. Συγκεκριμένα οι πληρωμές που έπρεπε να γίνουν 10/05, 10/06 και 10/07 αναστάληκαν για τις 10/08, 10/09 και 10/10 αντίστοιχα, παρατείνονται ώστε οι πληρωμές να γίνουν στις 10/10, 10/11 και 10/12.
Νοείται ότι τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα θα συμμορφώνονται με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους και επισημάνεται ότι για να ισχύσει η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα οι φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μέχρι και τις 10/08/2021, 10/09/2021 και 10/10/2021, αντίστοιχα.
Προς αποφυγή οποιοδήποτε παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι, στις 10/10, 10/11 και 10/12 το ποσό ΦΠΑ που θα πρέπει να καταβληθεί συμπεριλαμβάνει το άθροισμα των ακόλουθων:
• Εξ’αναβολής ΦΠΑ (Δεκέμβριος 2020) που ήταν πληρωτέο στις 10/05/2021 και 10/06/2021
• Ποσό ΦΠΑ για τις τριμηνίες που έληξαν 31/03/2021, 30/04/2021 και 31/05/2021 που ήταν για να καταβληθούν στις 10/05/2021, 10/06/2021 και 10/07/2021 και μεταφέρθηκαν για τις 10/10/2021, 10/11/2021 και 10/12/2021
• Ενδεχομένως και το ποσό ΦΠΑ που αναλογεί στις τριμηνίες που λήγουν 30/06/2021, 31/07/2021 και 31/08/2021.
Η υπό αναφορά ρύθμιση δεν καλύπτει τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω:
1. Υπεραγορές και παντοπωλεία
2. Ορυχεία και Λατομεία
3. Δασοκομία και Υλοτομία
4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων
7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
9. Επισκευή για εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή
11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες
12. Ιατροί
13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις
14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα
15. Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις
16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι
17. Χονδρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού & εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις
18. Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες
20. Νοσοκομειακές δραστηριότητες
21. Γηροκομεία
22. Φαρμακεία
23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων
24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες
25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες
26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια
27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ’οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες
29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
30. Κτηνιατρικές δραστηριότητες
31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβούλων διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες
32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
33. Καθαριστήρια
34. Πρατήρια πώλησης καυσίμων
35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησίας
36. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού
SUBJECT: EXTENSION OF VAT PAYMENT
According to the announcement of the Ministry of Finance dated 22/07/2021, all companies that face liquidity problems due to the Covid-19 pandemic, the extension for the payment of VAT is extended for another three (3) tax periods. Specifically, the payments that had to be made on 10/05, 10/06 and 10/07 were suspended for 10/08, 10/09 and 10/10 respectively, they are extended so that the payments can be made on 10/10, 10/11 and 10/12.
It is understood that the taxable persons will comply with all their other obligations and it is pointed out that in order for the above regulation to apply, the tax return declaration must be submitted on time, ie until 10/08/2021, 10/09/2021 and 10/10/2021, respectively.

To avoid any misinterpretation, it is clarified that, on 10/10, 10/11 and 10/12 the amount of VAT to be paid includes the sum of the following:
• Deferred VAT (December 2020) which was payable on 10/05/2021 and 10/06/2021
• VAT amount for the quarters that ended 31/03/2021, 30/04/2021 and 31/05/2021 were to be paid on 10/05/2021, 10/06/2021 and 10/07/2021 and were transferred for 10/10/2021, 10/11/2021 and 10/12/2021
• Possible the amount of VAT corresponding to the quarters ending 30/06/2021, 31/07/2021 and 31/08/2021
The regulation above does not cover the economic activities listed below:
1. Supermarkets and grocery stores
2. Mines and Quarries
3. Forestry and Logging
4. Satellite and other telecommunication services
5. Electricity generation
6. Production of chemicals, products, metals and other non-metallic products
7. Production of pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
8. Manufacture of electrical equipment, machinery and electronic equipment for medical and therapeutic use
9. Repair for installation of machinery and equipment
10. Water supply, wastewater treatment, waste management and related
11. Financial and insurance activities, including Licensed Banking Institutions and related activities
12. Doctors
13. Construction sector and construction related companies
14. Wholesale trade related to the construction sector
15. Wholesale of motor vehicles and motorcycles, as well as maintenance, manufacture and repair of motor vehicles and related activities and related undertakings
16. Commercial agents
17. Wholesale of tobacco, perfumes and cosmetics, furniture, carpets, electronic & telecommunications equipment & accessories, electrical household appliances, radio & television, PCs, computer peripherals and software, porcelain, glassware and related materials and related businesses
18. Non-specialized wholesale trade in food, beverages and tobacco
19. Programming activities, computers and related activities
20. Hospital activities
21. Nursing homes
22. Pharmacies
23. Trade of medical, orthopedic items and pharmaceutical products
24. Lotteries and newsagents
25. Land and water transport, storage, postal activities
26. Private health companies and clinical laboratories
27. Home Assistance Activities and Household Activities as Domestic Employers
28. Film production and related activities
29. Funeral home activities and related activities
30. Veterinary activities
31. Head office activities, management consulting and related activities
32. Legal, accounting and architectural activities
33. Laundries
34. Gas stations
35. Services related to real estate
36. Protection and research activities as well as service activities in buildings and outdoors
37. Rent and lease of personal or household goods, machinery and equipment