ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

Ο πλεονασμός σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία δίνετε από τον εργοδότη στον εργαζόμενο όταν στον χώρο εργασίας υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι από όσους χρειάζεται μια επιχείρηση.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τερματίσει την εργοδότηση ενός υπαλλήλου ως πλεονάζον ασχέτως τις ημέρες υπηρεσίας. O τερματισμός πρέπει να είναι γραπτώς και ταυτόχρονα θα πρέπει να καταβληθούν στον εργαζόμενο οι άδειες, ο 13ος μισθός και όποια άλλα ωφελήματα έχει ο εργαζόμενος.Αν ο εργοδότης ζητήσει από τον υπάλληλο να εργαστεί τις ημέρες προειδοποίησης ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να  δουλέψει αυτές τις μέρες. Σε περίπτωση που αρνηθεί τότε δεν έχει καμία υποχρέωση ο εργοδότης απέναντι του εκτός και αν ο εργοδότης ζητήσει να τα πληρωθεί και να μην εργάζεται τότε μπορεί ο εργαζόμενος να σταματήσει την εργασία του.

 

Επίσης ο εργοδότης στην συγκεκριμένη θέση δεν μπορεί να προσλάβει άλλο άτομο μέχρι 6 μήνες, όμως μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να προσλάβει προσωπικό για οποιαδήποτε άλλη θέση.

 

Για να μπορεί ο εργαζόμενος να αιτηθεί για πλεονασμό στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και να πάρει χρήματα θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 2 χρόνια απασχόλησης. Πιο κάτω παρατίθενται οι εβδομάδες υπηρεσίας σε αντιστοιχία με την προειδοποίηση που πρέπει να δώσει ο εργοδότης στον υπάλληλο του:

 

 • 1-25 εβδομάδες υπηρεσίας δεν έχει καμία υποχρέωση ο εργοδότης να δώσει προειδοποίηση.
 • 26-51 εβδομάδες υπηρεσίας ο εργοδότης πρέπει να δώσει 1 εβδομάδα προειδοποίηση πληρωμένη.
 • Μέχρι 2 χρόνια υπηρεσίας ο εργοδότης πρέπει να δώσει 2 εβδομάδες προειδοποίηση πληρωμένη.
 • Μέχρι 3 χρόνια υπηρεσίας ο εργοδότης πρέπει να δώσει 4 εβδομάδες προειδοποίηση πληρωμένη.
 • Μέχρι 4 χρόνια υπηρεσίας ο εργοδότης πρέπει να δώσει 5εβδομάδες προειδοποίηση πληρωμένη.
 • Μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας ο εργοδότης πρέπει να δώσει 6 εβδομάδες προειδοποίηση πληρωμένη.
 • Μέχρι 6 χρόνια υπηρεσίας ο εργοδότης πρέπει να δώσει 7 εβδομάδες προειδοποίηση πληρωμένη.
 • 6 χρόνια υπηρεσίας και άνω το οποίο είναι το μάξιμουμ ο εργοδότης πρέπει να δώσει 8 εβδομάδες προειδοποίηση πληρωμένη.

 

Το ποσοστό πληρωμής από το πλεονάζον με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ισχύει ως ακολούθως:

 

 • Μέχρι 4 χρόνια διαρκούς απασχόλησης πληρώνεται 2 εβδομάδων ημερομίσθια για κάθε περίοδο συνεχούς απασχόλησης 52 βδομάδων.
 • Πάνω από 4 χρόνια και μέχρι 10 χρόνια διαρκούς απασχόλησης πληρώνεται 2½ εβδομάδων ημερομίσθια για κάθε περίοδο συνεχούς απασχόλησης 52 εβδομάδων.
 • Πάνω από 10 χρόνια και μέχρι 15 χρόνια διαρκούς απασχόλησης πληρώνεται 3 εβδομάδων ημερομίσθια για κάθε περίοδο συνεχούς απασχόλησης 52 βδομάδων.
 • Πάνω από 15 χρόνια και μέχρι 20 χρόνια διαρκούς απασχόλησης πληρώνεται 3½ εβδομάδων ημερομίσθια για κάθε περίοδο συνεχούς απασχόλησης 52 εβδομάδων.
 • Πάνω από 20 χρόνια και μέχρι 25 χρόνια διαρκούς απασχόλησης πληρώνεται 4 εβδομάδων ημερομίσθια για κάθε περίοδο συνεχούς απασχόλησης 52 εβδομάδων.

 

Ως Δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τις πιο πάνω πληροφορίες. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας https://www.lawcyprus.org/, είτε να μας στείλετε email στο lawfirm@cytanet.com.cy ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 00357 2381178 για να μιλήσετε με έναν από τους δικηγόρους μας ή και να διευθετήσετε συνάντηση μαζί μας για εκτενέστερη αναφορά στους νόμους που ισχύουν στην Κύπρο και τα δικαιώματα του εργαζομένου.

 

REDUNDANCY

 

The redundancy according to the Cypriot Legislation is given by the employer to the employee when there are more employees in the workplace than those needed in a business.

 

The employer has the right to terminate the employment of an employee regardless of the days of his/her service. The termination must be in writing and at the same time, the employer must be paid the annual leaves, the 13th salary and any other benefits the employee is entitled. If the employer requests from the employee to work on the warning days, the employee is obliged to work, if he refuses then the employer has no obligation towards the employee and only if the employer asks to be paid and not work can the employer can stop working.

 

Also, the employer in this position cannot hire another person for up to 6 months, but can at any time hire staff for any other position.

 

In order for the employee to apply for redundancy in Social Insurance and receive money, he/she must have completed 2 years of employment service. Below are the service weeks in line with the employer’s notice to his employee:

 

 • 1-25 weeks of service the employer has no obligation to give a warning
 • 26-51 service weeks the employer must give 1 week paid notice
 • Up to 2 years of service the employer must give 2 weeks of paid notice
 • Up to 3 years of service the employer must give 4 weeks of paid notice
 • Up to 4 years of service the employer must give 5 weeks of paid notice
 • Up to 5 years of service the employer must give 6 weeks of paid notice
 • Up to 6 years of service the employer must give 7 weeks of paid notice
 • 6 years of service and above which is the maximum the employer must give 8 weeks’ notice paid.

 

The percentage of redundancy based on years of service stands as follows:

 

 • Up to 4 years of permanent employment, a 2-weeks’ salary is paid for each period of continuous employment of 52 weeks.
 • Over 4 years and up to 10 years of permanent employment are paid 2 ½ weeks’ salary for each period of continuous employment of 52 weeks.
 • Over 10 years and up to 15 years of permanent employment are paid 3 weeks’ salary for each period of continuous employment of 52 weeks.
 • Over 15 years and up to 20 years of permanent employment, 3½ weeks’ salary are paid for each period of continuous employment of 52 weeks.
 • Over 20 years and up to 25 years of permanent employment are paid 4 weeks’ salary for each period of continuous employment of 52 weeks.

 

As a law firm in Cyprus, we can advise you regarding the abovementioned information. If you require further assistance you can visit our website https://www.lawcyprus.org/, or send us an email at lawfirm@cytanet.com.cy or contact us at +357 2381178 to speak to one of our advocates and/or arrange a meeting with us for a more extensive reference to the Cypriot legislation in regards to the employer’s rights.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение штата

 

Сокращение сотрудников из-за переизбытка штата, является правом любого работодателя.

Работодатель имеет право завершить рабочий контракт по сокращению штата вне зависимости  от стажа сотрудника. Сокращение должно быть в письменной форме с полной выплатой 13ой зарплаты, оплаты отпуска и предоставлении любых льгот положенных сотруднику.

 

В случае если работодатель попросит сотрудника проработать в период уведомления о сокращении, то сотрудник обязан отработать этот срок. Сотрудник может не выходить на работу только если сам работодатель предоставит такую возможность с сохранением выплат.

 

Кроме того, работодатель не может на протяжении 6 месяцев нанять нового сотрудника на место подвергнутое сокращению, однако имеет право нанимать в любое время сотрудников на другие позиции.

 

Для того что бы сотрудник подвергнутый сокращению мог подать заявление на выплату в департамент социального страхования, сотрудник должен иметь стаж в 2 года.

 

Касаемо срока уведомления который работодатель должен предоставить сотруднику, он зависит от срока службы.

 

1- 25 недель службы, работодатель не обязан давать какое либо уведомление

26-51 недель службы, работодатель обязан дать уведомление сроком в 1 оплачиваемую неделю

до 2 лет службы, работодатель обязан дать уведомление сроком в 2 оплачиваемые недели

до 3 лет службы, работодатель обязан дать уведомление сроком в 4 оплачиваемые недели

до 4 лет службы, работодатель обязан дать уведомление сроком в 5 оплачиваемых недель

до 5 лет службы, работодатель обязан дать уведомление сроком в 6 оплачиваемых недель

до 6 лет службы, работодатель обязан дать уведомление сроком в 7 оплачиваемых недель

6 лет службы и выше, работодатель должен дать уведомление в 8 оплачиваемых недель

 

Процент выплат по сокращению зависит от времени выслуги.

До 4 лет постоянного трудоустройства – 2 недельная зарплата выплачивается за каждый период постоянного устройства сроком в 52 недели

Больше 4 лет  до 10 лет постоянного трудоустройства -2 ½ недельная зарплата выплачивается за каждый период постоянного устройства сроком в 52 недели

Больше 10 лет и до 15 лет постоянного трудоустройства – 3 недельная  зарплата выплачивается за каждый период постоянного устройства сроком в 52 недели.

Больше 15 лет и до 20 лет постоянного трудоустройства – 3 ½ недельная зарплата выплачивается за каждый период постоянного трудоустройства сроком в 52 недели.

Больше 20 лет постоянного трудоустройства до 25 – 4  недельная зарплата выплачивается за каждый период постоянного устройства сроком в 52 недели.

 

Для любой информации вы можете посетить наш сайт https://www.lawcyprus.org/ или связаться с нами по электронной почте lawfirm@cytanet.com.cy  или-же, связаться с нами по этому телефону 00357 2381178 где вы сможете поговорить с нашими юристами и запланировать собеседование для более глубокого анализа правовой составляющей данной темы.