Πρόσβαση Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Απασχόληση

Η προσβασιμότητα των αιτούντων διεθνούς προστασίας στην απασχόληση αποτελεί ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της παγκόσμιας διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Στο άρθρο αυτό μέσο του Δικηγόρων στην Κύπρο, ΤΖ. Κουζαλής ΔΕΠΕ, θα δούμε  διαδικασία αναζήτησης εργασίας για άτομα που έχουν ζητήσει διεθνή προστασία εντός μιας χώρας η οποία απαιτεί προσεκτική και συνεκτική προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και να ενθαρρυνθεί η οικονομική τους ενσωμάτωση.

Σύμφωνα με την περί Προσφύγων Νομοθεσία, το δικαίωμα αιτητών διεθνούς προστασίας στην απασχόληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ισχύ του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που ο αιτητής διεθνούς προστασίας καταχωρήσει, μετά την απόρριψη της αίτησής του από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, διατηρεί το καθεστώς του ως αιτητής διεθνούς προστασίας και κατ’ επέκταση το δικαίωμά του σε εργασία, στη βάση του ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αντίθετα, απώλεια του καθεστώτος επέρχεται, σε αυτή την περίπτωση, με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της προσφυγής από το Δικαστήριο. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το καθεστώς του αιτητή διεθνούς προστασίας δεν διατηρείται στην περίπτωση που ο εν λόγω αιτητής επιλέξει, μετά την απόρριψη της προσφυγής από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, να καταχωρήσει έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης. Συνεπώς, δεν διατηρεί το δικαίωμα ούτε  στην απασχόληση.

Επιπρόσθετα, εάν και εφόσον ο αιτητής διεθνούς προστασίας αποφασίσει να υποβάλει εκ νέου αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου, δεν επανακτά αυτομάτως το καθεστώς του αιτητή διεθνούς προστασίας καθώς και το δικαίωμα στην απασχόληση. Η απονομή του καθεστώτος αυτού εναπόκειται στις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται από την Υπηρεσία Ασύλου.

Επιπλέον σε ξεχωριστή περίπτωση, όπου η αίτηση διεθνούς προστασίας απορριφθεί από την Υπηρεσία Ασύλου ως αβέβαιη, και καταχωρισθεί προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, τότε ο αιτητής αποκτά δικαίωμα παραμονής και διατηρεί το δικαίωμα στην απασχόληση μόνο εάν η σχετική προσφυγή εγκριθεί από το Δικαστήριο.

Εν κατακλείδι, το δικαίωμα παραμονής είναι σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που δύναται να παρουσιαστούν σε σχέση με αυτό έτσι  η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται στη βάση των ιδιαίτερών της χαρακτηριστικών. Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς έχουν προωθηθεί ενέργειες όσον αφορά την απαραίτητη ενημέρωση των εργοδοτών μέσω του συστήματος Εργάνη ως προς το καθεστώς των απασχολούμενών αιτητών διεθνούς προστασίας.

Συνοψίζοντας, η προσβασιμότητα των αιτούντων διεθνούς προστασίας στην απασχόληση απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες και να ενθαρρυνθεί η οικονομική ενσωμάτωση των ατόμων που αναζητούν προστασία σε ξένο έδαφος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, τους Νομικούς συμβούλους στην Κύπρο, Δικηγορικό γραφείο ΤΖ. Κουζαλή στο 23811788 είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο lawfirm@cytanet.com.cy.