Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης.   

 • Υπάρχουν 6 Κατηγορίες για την χορηγία
 1. €750-εισιτήρια για λεωφορεία (Α6)
 2. €1 000- για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού ποδηλάτου (Α5)
 3. €10 000- για καινούργιο όχημα πολύτεκνης οικογένειας (Α4)
 4. €10 000- για καινούργιο αναπηρικό όχημα (Α3)
 5. €12 000- για καινούργιο όχημα ταξί (Α2)
 6. €7 500- για καινούργιο όχημα ιδιωτικής χρήσης (Α1)

 

 • Καινούργιο όχημα:
 1. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ, με ένδειξη «Euro 6d» ή μεταγενέστερη.
 2. Η αγορά του οχήματος να μην υπερβαίνει τα €80 000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 3. CO2 να είναι μικρότερη ή ίση 50 gr/km

 

 • Για την αγορά ταξί πρέπει το όχημα να εγγραφεί ως ταξί και να παραμείνει ως ταξί για τουλάχιστο 5 έτη.
 • Για την αγορά αναπηρικού οχήματος, ο δικαιούχος πρέπει να είναι ΑΜΕΑ, με βάση σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία για απόκτηση αυτοκινήτου. Το όχημα θα εγγραφεί ως αναπηρικό και να παραμένει σε αυτή την κατηγορία για τουλάχιστο 5 έτη.
 • Για την αγορά οχήματος για πολύτεκνές – δηλαδή σε πρόσωπο που έχει τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα και κατέχει ισχύουσα ταυτότητα που εκδίδεται από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδήλατου:
 1. Μέγιστη τιμή €6 000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 2. Ηλεκτρικό ποδήλατο είναι – ποδήλατο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερη ή ίσης με 250W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
 3. Ο πιο πάνω κινητήρα να είναι τοποθετημένος στο κέντρο του ποδηλάτου και η μπαταρία ενσωματωμένη στον σκελετό του ποδηλάτου.
 4. Προδιαγραφές ασφάλειας CYS EN 15194 ή τυχόν αντικατάσταση του και Declaration of Conformity.

 

 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας Οχήματος προς Απόσυρση.      
 1. Φυσικό Πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο
 2. Να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, που δηλώνεται ότι, θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή.
 3. Οι κατηγορίες Μ1 ή Ν1
 4. Να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δώδεκα ετών, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο.
 5. Να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία εφτά συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο.
 6. Να υπάρχει εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας ή να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο και να υπήρχε άδεια κυκλοφορίας για περίοδο εντός των τελευταίων 18 μηνών.

 

 •   Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία:
 1. Για περίοδο 15 ημερών από την ημερομηνία που ανακοινωθεί από το ΤΟΜ ως ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων.
 2. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω διαδικτύου.
 3. Υποβάλλεται αίτηση σε μια μόνο κατηγορία για κάθε όχημα.
 4. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση για κατηγορίες Α1-Α4 αλλά το ίδιο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει για την Α5 και Α6 και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 4 αίτησης.
 5. Νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις κατηγορίες Α3-Α6.
 6. Δεν ισχύουν και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν αιτήσεις από προηγούμενα σχέδια και οι αιτήσεις δεν θα ισχύουν για μελλοντικές προκηρύξεις.

 

 

 • Κατηγορία χορηγίας Α1 μέχρι Α6 (αν η αίτηση έχει εγκριθεί για την καταβολή τα ακόλουθα)
 1. Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών κατάθεση τα ακόλουθα
 2. Την έγκριση της χορηγίας
 3. Τα στοιχεία εγγραφής του οχήματος
 4. Το τιμολόγιο αγοράς
 5. Αντίγραφο ALIEN ή Διαβατήριο του αιτητή αν δεν έχει Κυπριακή Ταυτότητα
 6. Συμπληρωμένο το Έντυπο FIMAS για να καταβληθεί το ποσό μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

 

 

 

 

 

Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

 

 • Κατηγορίες και Ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία
 1. (Η1) €9 000 – για Καινούργιο ηλεκτρικό όχημα ιδιωτικής χρήσης
 2. (Η2) €19 000– για Καινούργιο ηλεκτρικό όχημα ταξί
 3. (Η3) €11 000– για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού αναπηρικού οχήματος
 4. (Η4) €11 000– για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος πολύτεκνης οικογένειας
 5. (Η5) €4 000– για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης
 6. (Η6) €12 000– για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ταξί
 7. (Η7) €7 000– για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αναπηρικού οχήματος
 8. (Η8) €7 000– για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος πολύτεκνης οικογένειας
 9. (H9) €1 500- Για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L και L7e
 10. (H10) €4 000- Για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L6e και L7e
 11. (H11) €40 000- Για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ2
 12. (Η12) €100 000- Για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ3
 13. (Η13) €20 000- Για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Ν1
 14. (Η14) €1 000- Για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού ποδήλατου
 • Για κατηγορίες Η1 έως Η8 αν υπάρξει απόσυρση η χορηγία αυξάνεται κατά €1 000
 • Κατηγορίες Χορηγίας Η1 έως Η4 (κριτήρια)
 1. Καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (κατηγορία Μ1)
 2. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ
 3. Η τιμή του οχήματος να μην υπερβαίνει τα €80 000 περιλαμβανομένου το Φ.Π.Α.

 

 • Κατηγορίες Χορηγίας Η5 έως Η8
 1. Μεταχειρισμένο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (κατηγορία Μ1)
 2. Να είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και να έχει Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος.
 3. Η πρώτη εγγραφή να είναι 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερη
 4. Η τιμή του οχήματος να μην υπερβαίνει τα €50 000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

 • Για κατηγορίες Η2 και Η6 πρέπει να εγγραφούν ως ταξί και να παραμείνουν ως ταξί για τουλάχιστον 5 έτη
 • Η3 και Η7 και Η4 και Η8 πρέπει να είναι δικαιούχοι δηλαδή ΑΜΕΑ ή Πολύτεκνη .
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδήλατου:
 1. Μέγιστη τιμή €6 000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 2. Ηλεκτρικό ποδήλατο είναι – ποδήλατο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερη ή ίσης με 250W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
 3. Ο πιο πάνω κινητήρα να είναι τοποθετημένος στο κέντρο του ποδηλάτου και η μπαταρία ενσωματωμένη στον σκελετό του ποδηλάτου.
 4. Προδιαγραφές ασφάλειας CYS EN 15194 ή τυχόν αντικατάσταση του και Declaration of Conformity.

 

 • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία:
 1. Για περίοδο 15 ημερών από την ημερομηνία που ανακοινωθεί από το ΤΟΜ ως ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων.
 2. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω διαδικτύου.
 3. Υποβάλλεται αίτηση σε μια μόνο κατηγορία για κάθε όχημα.
 4. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση για κατηγορίες Η1-Η8 και Η10-Η13 αλλά το ίδιο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει για την Η9 και Η14 και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 4 αίτησης.
 5. Νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις κατηγορίες H3, H4, H7, H8 και Η14 .
 6. Δεν ισχύουν και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν αιτήσεις από προηγούμενα σχέδια και οι αιτήσεις δεν θα ισχύουν για μελλοντικές προκηρύξεις.
 7. Τα φυσικά πρόσωπα για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι καταχωρημένα στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών
 • Μετά από την προκαταρκτική έγκριση για την χορηγία θα πρέπει ο αιτητής να αποστείλει εντός 2 μηνών επιβεβαίωση ότι έχει προβεί σε παραγγελία για το καινούργιο όχημα.
 • Η χορηγία θα πρέπει αν υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία τελικής έγκρισης.
 • Για την κατηγορία Η14 ισχύουν όλα τα ανωτέρω με την διαφορά ότι θα υλοποιηθεί εντός 6 μηνών
 • Για την χορηγία των €1 000 για απόσυρση θα πρέπει να τηρούνται τα ανωτέρω προγράμματος απόσυρσης.
 • Κατηγορία χορηγίας Η1 μέχρι Η13 (αν η αίτηση έχει εγκριθεί για την καταβολή τα ακόλουθα)
 1. Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών κατάθεση τα ακόλουθα
 2. Την έγκριση της χορηγίας
 3. Τα στοιχεία εγγραφής του οχήματος
 4. Το τιμολόγιο αγοράς
 5. Αντίγραφο ALIEN ή Διαβατήριο του αιτητή αν δεν έχει Κυπριακή Ταυτότητα
 6. Συμπληρωμένο το Έντυπο FIMAS για να καταβληθεί το ποσό μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

 

 • Και αν τυχόν έχει κάνει αίτηση για απόσυρσης θα πρέπει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταστροφή του οχήματος σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του ΤΟΜ μαζί με το έντυπο 98 μαζί με τα ανωτέρω.
 • Για το Η14 πρέπει αν γίνει και έλεγχος στο ποδήλατο.