Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι από την 1 Ιουνίου 2022 το ευρύ κοινό, καθώς και οι υπόχρεες οντότητες, θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, κατόπιν γραπτού αιτήματος στο Τμήμα και έναντι τέλους €3.50 ανά εταιρεία ή συνεταιρισμό. Μέχρι σήμερα, πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έχουν μόνο οι αρμόδιες και διωκτικές αρχές, όπως ΜΟΚΑΣ, Αστυνομία, Κεντρική Τράπεζα κ.λπ. Η πληρωμή για την πληροφόρηση θα γίνεται στο ταμείο του Τμήματος και στο υποβληθέν αίτημα θα πρέπει, πέραν του ονόματος και του αριθμού εγγραφής της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, να αναγράφεται απαραίτητα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απάντησης. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας 24 Μαΐου 2022

 

The Department of Companies and Intellectual Property, of the Ministry of Energy, Trade and Industry, has announced that from June 1, 2022 the general public and any liable entities will be able to obtain information on the Ultimate Real Beneficiaries from the Registry of Companies and other Legal Entities, with a written request to the Department and at a fixed fee of € 3.50 per company or cooperative.

To date, only those in charge such as MOKAS, Police, Central Bank have had access to the Register of Real Beneficiaries.

Payment for the information should be made at the cash desk of the Department and in the written request should, in addition to the name and registration number of the company or another legal entity, the e-mail address must also be included for reply purposes.

Department of Companies and Intellectual Property

May 24, 2022