Νομισματική Πολιτική

 • Οδηγία 2006/48/εκ à καταργήθηκε (βρισκόταν σε ισχύ όταν έγινε το δάνειο Μαθηκολώνη).

Τώρα ισχύει à Οδηγία 2013/36/ΕΕ με τελευταία τροποποίηση το 2018

 • Νόμος 15/3/2007 à τροποποιήσεις συνεργατικών εταιριών, τραπεζικών ιδρυμάτων και κεντρικής τράπεζας

 

 • Ανακοίνωση 21/12/2007 à Αποφάσεις Νομισματικής Πολιτικής, Αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής και Δηλώσεις Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας

Αγωγή υπ’αρ. 2570/13 ΣΕΔΙΠΕΣ ν Μαθηκολώνη à Στηρίχτηκαν στον ν.66 (ι)/1997 περί Εργασιών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Στον νόμο αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά μόνο ο τρόπος σύστασης του όπου αναφέρεται ότι συστήνονται βάσει του ν.66(ι) 1997. Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα διέπονται ως προς την λειτουργία τους από τον ν.22/1985.  Αυτά αναφέρει η απόφαση ΣΕΔΙΠΕΣ ν Μαθηκολώνη και Αναστασίου.

Επίσης

 • Δεν ελέγχονταν ούτε και δεσμεύονταν από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας ημερ. 21/12/2007 τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (στο εξής ΣΠΙ).
 • Τα ΣΠΙ ελέγχονταν από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης ΣΠΙ.
 • Μόνο η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα βρισκόταν κάτω από την ομπρέλα της Κεντρικής Τράπεζας.

Ορφανίδης (Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας την περίοδο 2007) à όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα έπρεπε να είναι κάτω από μια ομπρέλα.  Αποδέχτηκε ότι υπήρχε  δυσφορία της Κεντρικής Τράπεζας για το γεγονός ότι μέρος του Πιστωτικού Τομέα της Κύπρου δεν ήταν υπό την εποπτεία της. Ήταν μόνο η Συνεργατική Κεντρική τράπεζα κάτω από την εποπτεία της και όχι τα υπόλοιπα ΣΠΙ. Αυτά εποπτεύονταν από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης ΣΠΙ.

Θέση Μαθηκολώνηà η χρέωση επιτοκίου στο επίδικο δάνειο έγινε κατά παράβαση οδηγιών και εγκυκλίων της Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως προαναφέρθηκε, όμως,  δεν ήταν κάτω από την ομπρέλα της (Εδώ ΣΠΕ Αραδίππου). Άρα δεν ελεγχόταν ούτε δεσμευόταν από τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας.

Με την απόφαση Νομισματικής Πολιτικής 21/12/2007, τα ΣΠΙ και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα όφειλαν να χρεώνουν το επίδικο δάνειο με το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ και όχι με το συβατικό. (θέση του Μαθηκολώνη που δεν αμφισβητήθηκε).

ΛΚ à βασικό επιτόκιο 4,50% με περιθώριο 2,25% και συνολικό 6,75%. Με την ανακοίνωση της απόφασης 21/12/2007 ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (=το επιτόκιο που καταβάλλουν οι τράπεζες όταν αντλούν χρήματα από την ΕΚΤ σε περίοδο μίας εβδομάδας) à 4%

Σε ευρώà θα έχουν ως βασικό επιτόκιο(euribor) το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Νόμος 33(Ι)/2007 περί Υιοθέτησης του Ευρώà Καθορίζει τα επιτόκια δανεισμού η Κεντρική Τράπεζα όπως το euribor (αντικατάσταση του nibor=επιτόκιο Λευκωσίας, ίσχυε πριν το ευρώ) όπως αυτά θα καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

 

Ανακοίνωση 21/12/2007à Τα δάνεια πριν την 01.01.2008 που ήταν σε ΛΚ και θα μετατρέπονταν σε ευρώ έπρεπε να εφαρμοζόταν σε αυτά το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ προκειμένου να μην κερδοσκοπούν οι Τράπεζες και τα ΣΠΙ κατά των δανειοληπτών.

 

Εγκύκλιος Λύραà να εφαρμόζουν τα τραπεζικά και συνεργατικά ιδρύματα το euribor ως βασικό επιτόκιο που καθορίζεται από την ΕΚΤ à ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ!! Ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ όφειλε να επιβάλει Διοικητικές Κυρώσεις έναντι των μη συμμορφούμενων αλλά δεν το έπραξε.

Λύρας à Υποστήριξε στην Ερευνητική Επιτροπή ότι η αυτονομία των ΣΠΙ εμπόδιζε τον αποτελεσματικό έλεγχο τους και οδηγούσε σε μακροχρόνια προβλήματα.

Η αυτονομία των ΣΠΙ ειδικά εμπόδισε την εφαρμογή του βασικού επιτοκίου. Τα επιτόκια ήταν καταχρηστικά και οδηγούσαν σε τοκογλυφική πρακτική.

Τα ΣΠΙ δεν δέχτηκαν ούτε απομείωση των χρεών καθώς μια τέτοια απομείωση θα εθεωρείτο ως κούρεμα.

Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και ΣΥΠΡΟΔΑΤà 13 όροι που υπήρχαν σε διάφορες δανειακές συμβάσεις της περιόδου 2003-2010 κρίθηκαν αδιαφανείς και καταχρηστικοί από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (αρ. απόφασης 2018/1(ΚΡ) )μετά από καταγγελίες δανειοληπτών (κυρίως για τα επιτόκια και για την διαιτησία) με βάση τα α. 5(1), α. 5(4) και α.7 του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις ν.1996. (ημ. 16 Φεβρουαρίου 2018)

Αναπληρωτής Έφορος Υπηρεσίας Εποπτεία και Ανάπτυξης ΣΠΕà Κύπρος Πρωτοπαπάς ισχυρίστηκε στην Ερευνητική Επιτροπή ότι η κατάρρευση του Συνεργατισμού έγινε διότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία των δεσμεύσεων για την υλοποίηση των εκποιήσεων σε περίοδο 5 χρόνων, σε συνδυασμό με την αλλαγή των εποπτικών παραδοχών.

Τροποποιητικός Νόμος περί Συνεργατικών Εταιρειών 2011

 • Ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ εκτός από ποινική ευθύνη έναντι των ενεχόμενων είχε και διοικητική ευθύνη για τα ΣΠΙ και τα μέλη τους ως κύριο εποπτικό αρμόδιο όργανο. (δεν το έπραξε ποτέ)
 • Είχε την δυνατότητα να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει διαταγή πριν αυτή εκπνεύσει.
 • Α.41ΚΔ à Προνοεί διοικητικές κυρώσεις από τον έφορο της ΥΕΑΣΕ εάν παραβιαστούν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΚΔΠ 441/2007à Κανονιστική απόφαση ΥΕΑΣΕ για πλαίσιο αρχών λειτουργίας, οργανωτικής δομής και εσωτερικής διακυβέρνησης των Συνεργατικών Ιδρυμάτων. (κυρίως για σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων για πιο αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο)

ΚΔΠ 304/2008à Υποχρέωση ΣΠΙ για ενημέρωση στον Έφορο της ΥΑΕΣΕ.

ΚΔΠ 313/2013à Οδηγία προς ΣΠΙ. Καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των ΣΠΙ  με τον Κεντρικό Φορέα (δηλ. την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα). Η οδηγία αυτή αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση και εκδόθηκε για να πάψουν τα ΣΠΙ να έχουν ένα είδος αυτονομίας. Πλέον θα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και αυτή κάτω από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος των ΣΠΙ (στην ουσία ο Συνεργατισμός δεν υφίσταται πλέον ως προς την έννοια του)

Περί Κεντρικής Τράπεζας Νόμος 2002à  Με την τροποποιητική πράξη 34(Ι)/2007 καταργείται το α.40 του βασικού νόμου για τα επιτόκια. Ο λόγος διότι λόγω της υιοθέτησης του Ευρώ (α.8 του ν.33(ι)/2007) οι τιμές των επιτοκίων θα καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (euribor). Σημαντικά άρθρα α.5 και α.5Α ως προ τους σκοπούς της Κεντρικής Τράπεζας και τα α.35 και α.63 για υποχρέωση παροχή στοιχείων σ’ αυτήν από τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς κλπ καθώς και δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών της με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, συνεργατικές εταιρίες κτλπ.

Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και συναφών Θεμάτων Νόμος 1999 (160(ι)/1999) à 

 • α.2Α σημαντικό άρθρο για προστασία των δανειοληπτών από την καταχρηστική πρόσθετη επιβάρυνση στα επιτόκια από τα πιστωτικά ιδρύματα. Το άρθρο αυτό προστέθηκε το 2014.
 • α.3 Υποχρέωση πιστωτικών ιδρυμάτων για διαφάνεια στις χρεώσεις (πολύ σημαντικό).
 • α.3Α εδάφιο 1 και 2à απαγόρευση ρήτρας σε σύμβαση για μονομερής αύξηση περιθωρίου του επιτοκίου από το 2014 και μετά.
 • 5Α à δικαίωμα επιβολής διοικητικού προστίμου από την Κεντρική Τράπεζα (ως εποπτικής αρχής) στο πιστωτικό ίδρυμα.

Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος 2009 (128(ι)/2009)

 • Α.2à Ερμηνεία του όρου ‘’πάροχος υπηρεσιών πληρωμών’’ παραπέμπεται για επεξήγηση στο εδ.2 του α.4 και ως τέτοια νοούνται και οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.
 • Α.88à Διοικητικές κυρώσεις από Κεντρική Τράπεζα ως εποπτικής αρχής για παράβαση οδηγίας ή εγκυκλίου/ειδοποίηση Κεντρικής Τράπεζας
 • Α.89à Διοικητικές κυρώσεις από ΥΕΑΣΕ ως εποπτικής αρχής για παράβαση οδηγίας ή εγκυκλίου/ειδοποίησης ΥΕΑΣΕ (+Α.41).