Tα πέντε νέα σχέδια στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων για στήριξη της οικονομίας

Η G. KOUZALIS LLC σας ενημερώνει σχετικά με το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει πέντε πιο στοχευόμενα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στήριξη τους επόμενους τέσσερις μήνες, εργαζομένων και επιχειρήσεων. Τα νέα ειδικά σχέδια, που θα καλύπτουν την περίοδο από 13 Ιουνίου μέχρι 12 Οκτωβρίου, αφορούν τέσσερα σχέδια για στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων και ένα για στήριξη ανέργων. Οι δικαιούχοι των σχεδίων αναμένεται να ανέλθουν στις 50.000.

Τα δύο σχέδια από τα τέσσερα αφορούν, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό ή έχουν οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή εργασιών. Το τρίτο σχέδιο αφορά επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και το τέταρτο αφορά επιχειρήσεις με πλήρη αναστολή εργασιών.

Για όλα τα σχέδια υπάρχουν κριτήρια με τον κυριότερο να είναι η μείωση του κύκλου εργασιών. Η μείωση στα νέα σχέδια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25%. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή. Το ανεργιακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον στην επιχείρηση που θα υποχρεούται μαζί με το υπόλοιπο ποσό να καταβάλει το μισθό του εργαζομένου. Προϋπόθεση ότι σε όλα τα σχέδια να μην υπάρχουν απολύσεις μέχρι και τις 12/10/2020.

Το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα σχέδια:

 1. Ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα.

Καλύπτει τέσσερις περιόδους μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 2020, δύναται να ενταχθεί οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα με μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 35% και πέραν του 40%, με ποσοστό μισθολογικής επιδότησης στο 60%. Για όσους ξενοδοχοϋπάλληλοι απολύθηκαν πριν την 1η Μαρτίου και επαναπροσλήφθηκαν τότε στο ποσοστό επιδότησης θα συμπεριλαμβάνονται και αυτοί.

 1. Οικονομικές δραστηριότητες συνδεόμενες με την τουριστική βιομηχανία ή τον τουρισμό.

Για μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 55% τότε θα υπάρχει επιδότηση του 60% των εργοδοτουμένων. Αν κάποιες επιχειρήσεις δεν επαναδραστηριοποιηθούν τότε η επιδότηση των εργοδοτουμένων είναι στο 80%, το επίδομα ανέρχεται στο 60%. Ολοκληρώνεται τέλος Αυγούστου.

 1. Επιχειρήσεις ορισμένων δραστηριοτήτων

Οικονομικές δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα που έχουν μείωση πέραν του 40% για Ιούνιο και Ιούλιο και στο 35% τον Αύγουστο Εάν εργοδοτούνται μέχρι τρία πρόσωπα τότε θα καλύπτονται και το 100% των εργαζομένων μέχρι και το 60%.

 1. Επιχειρήσεις πλήρους αναστολής των εργασιών

Το τέταρτο σχέδιο το οποίο αφορά την πλήρη αναστολή της επιχείρησης. Όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές και δεν μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν. Στήριξη μέχρι 9 εργαζομένων θα είναι στο 100%, πέραν των 9 εργαζομένων στο 90% και στήριξη μέχρι το τέλος Αυγούστου.

 1. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος

Το πέμπτο σχέδιο αφορά τους ανέργους και θα καταβάλλεται επίδομα €360.

Τα νέα σχέδια εδράζονται κυρίως σε μια πιο στοχευόμενη συνέχιση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης σε τομείς δραστηριοτήτων που συνεχίζουν να πλήττονται λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, και η εφαρμογή τους θα διέπεται από πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ούτως ώστε να αποτραπούν τυχόν καταχρήσεις.

Την επόμενη περίοδο απαιτείται ακόμη περισσότερη σύνεση και υπευθυνότητα στην οικονομική διαχείριση. Οι δυνατότητες της κρατικής στήριξης και των δημοσίων οικονομικών δεν είναι απεριόριστες, ενώ η αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία της πανδημίας αλλά και τη διεθνή οικονομία είναι ακόμη μεγάλη. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης θωρακίζοντας τις δυνάμεις τις δημόσιας οικονομίας, τη βέλτιστη συμμετοχή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης, την αναθεώρηση του αναπτυξιακού μας μοντέλου, μια διαδικασία η οποία ήδη βρίσκεται εν εξελίξει σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις  σε ότι αφορά τα πέντε νέα σχέδια στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων για στήριξη της οικονομίας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την δικηγορική μας εταιρεία G. KOUZALIS LLC. Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lawfirm@cytanet.com.cy ή καλέστε στο 23811788.

The five new plans to support businesses, workers and the unemployed to support the economy

 1. KOUZALIS LLC informs you about the new support package for the economy, which includes five more targeted plans of the Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance for the support over the next four months, employees and businesses. The new special plans, which will cover the period from June 13 to October 12, concern four plans to support workers and businesses and one to support the unemployed. The beneficiaries of the plans are expected to rise to 50,000.

Two of the four plans concern companies operating in tourism that are either directly affected by tourism or have economic activities associated with companies that are required to complete a complete suspension of operations. The third plan concerns companies with certain economic activities and the fourth concerns companies with a complete suspension of operations.

For all designs, there are criteria with the main being the reduction of turnover. The reduction in new plans should be greater than 25%. In addition, there must be a certificate from an approved accountant. Unemployment benefit will now be paid to the company that will be required to pay the employee’s salary along with the remaining amount. Provided that in all plans there are no dismissals until 12/10/2020.

The new economic support package includes the following plans:

 1. Hotel units and tourist accommodation.

It covers four periods until October 12, 2020, any hotel unit or tourist accommodation that carries out the economic activity with a reduction in turnover of more than 35% and over 40%, with a salary subsidy rate of 60%. For those hotel employees who were fired before March 1 and then re-hired, the subsidy rate will also be included.

 1. Economic activities related to the tourism industry or tourism.

To reduce turnover beyond 55% then there will be a subsidy of 60% of employers. If some companies do not reactivate then the employer’s subsidy is 80%, the allowance is 60%. It is completed at the end of August.

 1. Businesses of certain activities

Financial activities that are not included in the previous ones that have a reduction of more than 40% for June and July and 35% in August If up to three people are employed then 100% of the employees will be covered up to 60%.

 1. Operations of complete suspension of work

The fourth plan concerns the complete suspension of the operation. All businesses that remain closed and cannot be reactivated. Support for up to 9 employees will be at 100%, in addition to 9 employees at 90% and support until the end of August.

 1. Any person who is registered as a regular unemployed person

The fifth plan concerns the unemployed and a € 360 allowance will be paid.

The new plans are mainly based on a more targeted continuation of employment support measures in areas of activity that continue to be affected by the effects of the pandemic, and their implementation will be governed by a stricter control framework to prevent any abuse.

The next period requires even more prudence and responsibility in financial management. The potential for state support and public finances is not unlimited, and the uncertainty about the course of the pandemic and the international economy is still great. In the near future, we must ensure the continuation of healthy fiscal management by shielding the forces of the public economy, the optimal participation in the programs of the European Union and especially in the Rehabilitation Fund, the revision of our development model, a process that is already underway. cooperation with the Council on Economy and Competitiveness and the continuation of reforms.

For more details on the five new plans to support businesses, employees and the unemployed to support the economy, do not hesitate to contact our law firm G. KOUZALIS LLC. We are at your disposal for anything you need to contact us at lawfirm@cytanet.com.cy or call 23811788.